หน้าเว็บ

Previous
Next

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี นักวิจัย

16-17 ธันวาคม 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ดร.​ นฤมล​ เอนกวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย

18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง onsite และonline ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-815111 ต่อ 5100 ,5102
nu@cpru.ac.th
เพิ่มเพื่อน