ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพขั้นสูง ปี 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565