Skip to content
CINAHL @CPRU
EPlogo Search CINAHL at CPRU :

Keyword Title Author
  Nursing VDO


งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ปีการศึกษา 2565

งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ปีการศึกษา 2564

งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน


แนวปฏิบัติที่ดีด้านการตีพิมพ์เผยแพร่


คู่มือ

แบบฟอร์ม

คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


แบบฟอร์มการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


เอกสารแบบคำยินยอมและคำชี้แจงของอาสาสมัคร


ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจง


re_out

library

  


พันธกิจด้าน
การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายวิจัยและผลงานวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานอย่างชัดเจน ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการวิจัย ฯ โดยกำหนดนโยบายการวิจัยและผลงานทางวิชาการไว้ดังนี้
1.ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์
2.ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแล การส่งเสริมสุขภาพใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
3.สนับสนุนให้มีการสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่แก่
สาธารณชน
4.เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการวิจัย ระหว่างอาจารย์และบุคลากรในแหล่งบริการ
สุขภาพ แหล่งฝึก เครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่างๆarticlesanddatabase


Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content