วิจัย


งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

คู่มือ

แบบฟอร์ม

คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


แบบฟอร์มการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


เอกสารแบบคำยินยอมและคำชี้แจงของอาสาสมัคร

ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจง

re_out
library

  


พันธกิจด้าน
การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายวิจัยและผลงานวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงานอย่างชัดเจน ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการวิจัย ฯ โดยก าหนดนโยบายการวิจัยและผลงานทางวิชาการไว้ดังนี้
1.ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยน าเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์
2.ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแล การส่งเสริมสุขภาพใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
3.สนับสนุนให้มีการสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่แก่
สาธารณชน
4.เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการวิจัย ระหว่างอาจารย์และบุคลากรในแหล่งบริการ
สุขภาพ แหล่งฝึก เครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่างๆarticlesanddatabase