2 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การเรียนการสอนและการวิจัย