กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อ.เมวดี  ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มวิชา


ผศ.อ้อยทิพย์  ประกอบชัย


ดร.กมลรัตน์  ทองสว่าง


อ.จิรภา  วิลาวรรณ