Skip to content
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ) ม.บูรพา 

อาจารย์พัทรินทร์ บุญเสริม

bpatta6624@Cpru.ac.th

 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์จิรภา  วิลาวรรณ

jirapa.vi@cpru.ac.th

 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์เมวดี  ศรีมงคล

maywadee.sr@cpru.ac.th

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ) ม.บูรพา 

อาจารย์ ดร.กมลรัตน์  ทองสว่าง

tongsawangk@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content