กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร.เขมิกา ณภัทรเดชานนท์
หัวหน้ากลุ่มวิชา


ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม


ผศ.ดร.ไพฑูรย์  วุฒิโส


อ.ณัฐพล  พลเทพ


อ.ทรัพย์ทวี หิรัญเกิด


อ.พัชรีภรณ์  ชมภูวิเศษ


อ.ยุวดี  บุญเนาว์


อ.อณัญญา  ลาลุน


อ.สมฤทัย  ผดุงพล


อ.พิชามญชุ์  คงเกษม