•  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  วุฒิโส

paitoon_nu@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 • นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

อาจารย์ ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

อาจารย์ณัฐพล  พลเทพ

nuttaphon.one_nu@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์พิชามญชุ์  คงเกษม

pichamon.ko@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.เขมิกา ณภัทรเดชานนท์

khemika.na@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program)  Burapha University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อณัญญา  ลาลุน

ananya.la@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร) Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณพิต (สุขศึกษา) Srinakharinwirot University 

 

อาจารย์สมฤทัย  ผดุงพล

somruethai.ph@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

อาจารย์ยุวดี  บุญเนาว์

yuwadee.bo@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง2ปี)  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาบูรพา