งานพัฒนาบุคลากร

ข้อบังคับ


ระเบียบ


ประกาศ


การขอกำหนดทางวิชาการ

แบบฟอร์มหมวดใบลา


แบบสัญญาจ้าง


แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง


แบบประเมินทดลองงาน