นายวิทิต แสงตะวัน

หัวหน้าสำนักงาน
witit_tangmo@hotmail.com

นางบัววงศ์ ชัยณแสนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wong_bua@hotmail.com

นางศศิธร เมี้ยนกลาง

นักวิชาการพัสดุ
sasithon9899@gmail.com

นางสาวณัฐิมา นงนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
natty26pim@gmail.com

นางสาวนวลละออง งาคชสาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ann21ngakochasan@gmail.com

นายทนงศักดิ์ มโนธรรม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 51/2562 เรื่อง มอบหมายภาระงานให้บุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่
2.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน