นายวิทิต แสงตะวัน ( หัวหน้าสำนักงาน)

witit.mo@gmail.com

นางบัววงศ์  ชัยณแสนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศศิธร   เมี้ยนกลาง

นักวิชาการพัสดุ Sasithon9899@gmail.com

นายเมธี  ทะนสุข

นักวิชาการศึกษา metee@cpru.ac.th

นางสาวณัฐธิมา  นงนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป natty26pim@gmail.com

นางสาวนวลละออง  งาคชสาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ann21ngakochasan@gmail.com

นางมาลัย  สมาธยานนท์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยสบาล nuimanotam@gmail.com

นายทนงศักดิ์  มโนธรรม

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Copyright 2023 NU CPRUFaculty of Nursing