บุคลากรสายสนับสนุน

 
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


นางบัววงศ์  ชัยณแสนสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางศศิธร   เมี้ยนกลาง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ


นางสาวณัฐธิมา  นงนอก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายเมธี   ทะนสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


นางสาวนวลละออง  งาคชสาร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นายทนงศักดิ์  มโนธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


นางมาลัย  สมาธยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล