บุคลากรสายสนับสนุน

นายวิทิต แสงตะวัน

หัวหน้ากลุ่มวิชา

นางบัววงศ์  ชัยณแสนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศศิธร   เมี้ยนกลาง

นักวิชาการพัสดุ

นายเมธี  ทะนสุข

นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐธิมา  นงนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนวลละออง  งาคชสาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางมาลัย  สมาธยานนท์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยสบาล

นายทนงศักดิ์  มโนธรรม

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด