กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชา


อ.ธมลวรรณ  สวัสดิสิงห์


อ.พรภัทรา  แสนเหลา


ผศ.ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย


อ.ภัททิรา  ก้านทอง


อ.สุวารี  ทวนวิเศษกุล


อ.ธรณินทร์   คุณแขวน


อ.ภัควรินทร์  ภัทรศิริสมบูรณ์


ดร.สุวิมลรัตน์  รอบรู้เจน