อาจารย์อมรรัตน์  ผาละศรี  ( หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ )

amornrat.ph@cpru.ac.th

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตรบัณฑิต ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ผดุงครรภ์ขั้นสูง) ) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์รัตนเพ็ญพร  ศิริวัลลภ

rattanapenporn.kh@cpru.ac.th

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
    วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 

อาจารย์ ดร.จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์

jungera.ja@cpru.ac.th

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม