กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

อาจารย์อมรรัตน์  ผาละศรี  ( หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ )

amornrat.ph@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตรบัณฑิต ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ผดุงครรภ์ขั้นสูง) ) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์รัตนเพ็ญพร  ศิริวัลลภ

rattanapenporn.kh@cpru.ac.th

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 

อาจารย์ ดร.จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์

jungera.ja@cpru.ac.th

 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม

อาจารย์วิภาดา  กาญจนสิทธิ์

wipada.ka@cpru.ac.th

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมมาธิราช 
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น