Skip to content

 นางศศกรณ์  อินทรชัยศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล (ชื่อเดิม)
พ.ศ. 2550 – 2554


รองศาสตราจารย์ ดร.จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2556 – 2558


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  วุฒิโส
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2559 – 2563


ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content