สายตรงคณบดี

ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136   หน่วยกิต
ระยะเวลาที่เรียน  4 ปี
อัตราค่าใช้จ่าย  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 เหมาจ่าย 45,000 บาท / ภาคเรียนที่ 3  เหมาจ่าย 30,000 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร.044-815111 ต่อ 5100,5102
nu@cpru.ac.th

Line official

ติดตามเราได้ที่

Media