แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567)

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

 

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564