Skip to content
เกียรตินิยม อันดับ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา รุ่นที่  ชื่อ – นามสกุล เกรดเฉลี่ย
2553 1 นางสาวขวัญดาว  แปลลา 3.75
2559 5 นายชัยณรงค์  เลขราบ 3.71
2559 5 นางสาวฐิมาพร    วงษ์ศิริ 3.64
2559 5 นางสาวอรุณวรรณ  นนท์แสน 3.64
2560 7 นางสาวอาภรณ์  เสาว์มนตรี 3.63
2560 7 นางสาวปรียาภรณ์  เยาวนารถ 3.61
2561 8 นางสาวอิงธิดา  ยืนสุข 3.63
2561 8 นายอาดัม  บาโง 3.63
2562 9 นางสาวปราณปริยา ธุระพระ 3.72
2562 9 นางสาวดรุณี ผดุงเวียง 3.69
2562 9 นางสาวกนกรัตน์ มุกดา 3.63
2563 10 นางสาวสิริประภา โชติการ 3.79
2564 11 นางสาวซเรยมัย   ฮก 3.85
2565 12 นางสาวพูนศิริ คำพันธ์ 3.89
2565 12 นายสุธิตา ขันตา 3.72

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content