เกียรตินิยม อันดับ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษารุ่นที่ ชื่อ – นามสกุลเกรดเฉลี่ย
25531นางสาวขวัญดาว  แปลลา3.75
25595นายชัยณรงค์  เลขราบ3.71
25595นางสาวฐิมาพร    วงษ์ศิริ3.64
25595นางสาวอรุณวรรณ  นนท์แสน3.64
25607นางสาวอาภรณ์  เสาว์มนตรี3.63
25607นางสาวปรียาภรณ์  เยาวนารถ3.61
25618นางสาวอิงธิดา  ยืนสุข3.63
25618นายอาดัม  บาโง3.63
25629นางสาวปราณปริยา ธุระพระ3.72
25629นางสาวดรุณี ผดุงเวียง3.69
25629นางสาวกนกรัตน์ มุกดา3.63
256310นางสาวสิริประภา โชติการ3.79
256411นางสาวซเรยมัย   ฮก3.85