ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยม อันดับ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา รุ่นที่  ชื่อ – นามสกุล เกรดเฉลี่ย
2553 1 นางสาวขวัญดาว  แปลลา 3.75
2559 5 นายชัยณรงค์  เลขราบ 3.71
2559 5 นางสาวฐิมาพร    วงษ์ศิริ 3.64
2559 5 นางสาวอรุณวรรณ  นนท์แสน 3.64
2560 7 นางสาวอาภรณ์  เสาว์มนตรี 3.63
2560 7 นางสาวปรียาภรณ์  เยาวนารถ 3.61
2561 8 นางสาวอิงธิดา  ยืนสุข 3.63
2561 8 นายอาดัม  บาโง 3.63
2562 9 นางสาวปราณปริยา ธุระพระ 3.72
2562 9 นางสาวดรุณี ผดุงเวียง 3.69
2562 9 นางสาวกนกรัตน์ มุกดา 3.63