13 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2564

13 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึก Read more