13 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2564

13 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึก Read more

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ( กลุ่ม 2สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าในสถาบันอุดมศึกษาได้)