ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

#ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
.
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน ๆละ 4,000 บาท โดยกำหนดให้โควตาคณะละ 1 คน (คณะครุศาสตร์ 1 ทุน / คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ทุน / คณะบริหารธุรกิจ 1 ทุน / คณะรัฐศาสตร์ 1 ทุน / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ + โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 ทุน) โดยกำหนดมอบให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร CPRU Smart Complex
.
📌 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 และไม่อยู่ระหว่างการพักการศึกษา
2. เป็นนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ในห้วงปีการศึกษา 2563 – 2565 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ทั้งแบบรายปี และแบบต่อเนื่อง ยกเว้น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างการกระทำผิดวินัยนักศึกษาร้ายแรง
5. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม
.
📌 ระยะเวลาการสมัครม
>> รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
.
📌 สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2. สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
3. สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 7 อคารเรียนรวม 9 ชั้น
4. สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
5. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
.
📌 เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรายงานผลการศึกษา (พิมพ์จากระบบ https://assess.cpru.ac.th/index.php) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ
6. แฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม จำนวน 1 ชุด
.
📌 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก : http://sac.cpru.ac.th

ทุน กสศ. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

                   ชำระด้วยตนเองได้ที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30  น. หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เงิน บกศ.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขบัญชี 307-6-06629-3 จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และส่งเอกสารหลักฐานใบสมัครมาที่ นายวิทิต    แสงตะวัน สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ถือวันประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 044-815111    ต่อ 5102, 5100 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย)

                   หมายเหตุ  ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ธนาณัติ

คุณสมบัติของผู้รับทุน กสศ. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

  1. กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายถึง ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับรุนแรงโดยพิจารณาจากข้อมูลรายได้และ ข้อมูลสถานะครัวเรือน โดยเกณฑ์เบื้องต้นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน (กรณีที่สมาชิก ครัวเรือนมีรายได้ที่ได้รับจากสมาชิกที่ไปทำงานที่อื่นให้นับรวมด้วย) ทั้งนี้กองทุนฯ จะใช้เกณฑ์การคัดกรองขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยากจน (Proxy Means Test: PMT) โดยจะมีการสำรวจข้อมูล เชิงลึกประกอบการพิจารณาร่วมด้วย

ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษาสาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่ จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อมนุษธรรม ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศกำหนดเพิ่มเติม

2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน และมีผู้รับรองจำนวน 3 คน ()

2.2 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐานและผู้รับรอง 3 คน 

  1. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและมีความสามารถพิเศษเพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จบหลักสูตรฯ โดยอาจเป็นกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

3.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และให้มีการประเมินศักยภาพและ ความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ

3.2 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สถานศึกษาเปิดรับ และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภาษาโดยได้รับรางวัลระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด หรือมีหลักฐานยืนยันภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้าร่วมประกวด และมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อ การเรียนการสายอาชีพ
  2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม มีประสบการณ์การฝึกอาชีพกับ ผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาระหว่างรับทุน

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิทิต แสงตะวัน ( นักวิชาการศึกษา ) 081-8717186 

ตารางปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565สำหรับนักเรียน ม.6       หรือ ปวช.๓ หรือเทียบเท่า

 

รายการ

วัน/เดือน/ปี

 

 

สถานศึกษาคัดกรองความยากจนผ่านระบบออนไลน์

7 มีนาคม – 3 เมษายน 2565

จัดกระบวนการคัดเลือก

7 – 22 เมษายน 2565

สถานศึกษาส่งบัญชียืนยันผู้ขอรับทุนในระบบออนไลน์

27 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้รับทุน กสศ.

27 เมษายน 2565

สถานศึกษาทำสัญญากับนักเรียนทุน

1 – 10 พฤษภาคม 2565

กสศ.โอนเงินให้กับนักศึกษาทุนหลังจากที่ได้รับสัญญา

5 และ 20 พฤษภาคม 2565