Skip to content

แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567 ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล องค์กรมั่นคงเปี่ยมสุข พัฒนาท้องถิ่นชุมชน”

พันธกิจ (Mission)

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ

2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการ บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น        สร้างเครือข่ายและสร้างรายได้

3) บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4) บริหารองค์กร ภายใต้การมีส่วนร่วม ด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า สร้างเครือข่าย สร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3  อนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

NU CPRU (Nurse Chaiyaphum Rajabhat University)

N: Networking    หมายถึง เน้นการสร้างเครือข่าย

U: Unique       หมายถึง ยึดมั่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

C: Caring         หมายถึง เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร

P: Pride          หมายถึง มีความภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบัน

R: Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบ

U: Unity   หมายถึง มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน

อัตลักษณบัณฑิต (Identity)

               “SMART”

S:  Smart                    หมายถึง บุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบ

M: Mind                     หมายถึง จิตใจดี มีจิตสาธารณะบริการ

A:  Academic honesty หมายถึง ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

R:  Responsibility         หมายถึง มีความรับผิดชอบ

T: Team                    หมายถึง การทำงานเป็นทีม

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content