ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 ดังนี้

 

ปรัชญา (Philosophy)

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าบุคคลเป็นองค์รวม มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเอื้ออาทร สร้างทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยการวิจัย การบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนโดยการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

N U C P R U ( Nurse ChaiyaphumRajabhat University )

N : Networking           = เน้นการสร้างเครือข่าย

U: Utilization             = เน้นการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร

C: Community            = เน้นการดูแลสุขภาพชุมชน

P: Pride                    = มีความภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบัน

R : Responsibility        = การมีความรับผิดชอบ

U : Unity                  = มีความสามัคคีและทำงานเป็นทีมมีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม ร่วมกัน