Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-815111 ต่อ 5100 ,5102
nu@cpru.ac.th

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content