30 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ในการสร้างเสริมสุขภาพ
คือ “ลูกประคบสมุนไพร ห่วงใย Mommy”   “ไม้นวดสมุนไพร ใส่ใจมารดาหลังคลอด” “กระโจมชโลมผิว” “คัมภีร์ นมพุ่ง” “อาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ” “เก้าอี้นั่งถ่าน”
แก่ประชาชน ชุมชนบ้านนาฝาย บ้านนาเสียวและการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์และเฟสบุ๊ค