16 ธันวาคม 2565 พิธีรับหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 2/2565

พิธีรับหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี   เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร

                      อาจารย์ ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากร ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน มีกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและนักศึกษาดีเด่นภายในงาน