23 มีนาคม 2566 นายคมเพชร ทากุดเรือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ซึ่งมีตัวแทนจากโรงพยาบาลในโควตาร่วมในการสอบสัมภาษณ์ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลท่าลี่ โรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย และโควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

3 มีนาคม 2566 นักศึกษาชั้นปี4 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นักศึกษา ชั้นปี4 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นำโดยประธานในพิธี อาจารย์ ดร.อธิรักษ์ ชาญศึก รองอธิการบดีมาหวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี

 

21-22 กุมภาพันธ์ 2566 สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมรับรองสถาบัน

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระยากักดีชุมพล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะผู้ทำงานจากสภาการพยาบาล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย , นาวาอากาศเอกหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ และ นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา เข้าตรวจเยี่ยมรับรองสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา , อาจารย์ปิยะพันธ์ แสงทอง รองอธิการบดีฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ทำงาน พร้อมทั้งอาจารย์, เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับและชี้แจงตอบข้อซักถามต่อคณะผู้ทำงานจากสภาการพยาบาล โดย การรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีทั้งหมด 8 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง

 

17 มกราคม 2566 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานเจ้าพ่อพญาแล)

กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานศิลปะวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ภายในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล
ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมชมกิจกรรม
โดยมีการแสดงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การร้องเพลง มาร์ชพยาบาล / ผู้หญิงสีขาว
ชุดที่ 2 รำสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 3 เดินแบบแฟชั่นโชว์ ชัยภูมิผ้าพลิ้วแพรพรรณ สร้างสรรค์ผ้าไทยสู่สากล
ชุดที่ 4 ลำแพนตุ้มโฮมศรัทธาสมมาเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 5 รำนางปุณณทาสีถวายบุญข้าวจี่