28 กันยายน 2566 “ชมรม 3ท่า รักษ์เต้า” คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “รวมพลัง NUCPRU ในการต่อสู้ ช่วง kick off ต่อต้านมะเร็งเต้านม”

28 กันยายน 2566 "ชมรม 3ท่า รักษ์เต้า" คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม "รวมพลัง NUCPRU ในการต่อสู้ ช่วง kick off ต่อต้านมะเร็งเต้านม"

23, 25, 26 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับบุคลากร AUN-QA

23, 25, 26 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับบุคลากร AUN-QA แบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์

21 กันยายน 2566 โครงการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การนำความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลไปใช้ สรุปบทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะสำหรับการประยุกต์นำไปใช้ ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการการจัดการความรู้

โครงการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การนำความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลไปใช้ สรุปบทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะสำหรับการประยุกต์นำไปใช้ วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 

1.การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานผลิตบัณฑิตและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Simulation Based Learning; SBL และนวัตกรรม 

โดย วิทยากร อ.ณัฐพล พลเทพ

 

2.การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานวิจัย และการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัยภายนอก

โดย วิทยากร ผศ.ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง, ผศ.ดร.ยุภดี สงวนพงษ์, ผศ.ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย

 

3.การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานวิจัย และการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หัวข้อ การตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) และ ระดับชาติ (TCI 1, TCI 2)

โดย วิทยากร ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส, ผศ.ดร.สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน, ผศ.อณัญญา ลาลุน

 

4.สรุปคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี

โดย วิทยากร อ.ภัททิรา ก้านทอง

20 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยง (RM)

20 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยง (RM) ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์

11 กันยายน 2566 ร่วมยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 ในกิจกรรมซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

11 กันยายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 10-11 ในกิจกรรมการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร