30-31  สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง” (Scenario)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถาน Read more

9-12 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร: การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สำหรับนักศึกษา)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร: การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและก Read more

5-6 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร: การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สำหรับอาจารย์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร: การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและก Read more

29 กรกฎาคม 2564 นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นางสาวกฤติยา เลางาม และ นางสาวอารียา ได้งาน นักศึกษาพยาบาลชั Read more