18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง onsite และonline ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร Read more

16-17 พฤศจิกายน 2564 โครงการการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

 โครงการการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ กิ Read more

15 พฤศจิกายน 2564 พิธีรับแถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

15 พฤศจิกายน 2564 พิธีรับแถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี นักศึกษาชั Read more

21 ตุลาคม 2564 ร่วมเป็นอาสาสมัครในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อบริการแก่นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” 21 ตุลาคม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดี Read more

30-31  สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง” (Scenario)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถาน Read more