8 มิถุนายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( รุ่นที่ 3)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( รุ่นที่ 3)
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ภายในการงานมีผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษามาร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

26 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขบวนแห่บายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 เนื่องในประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขบวนแห่บายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
เนื่องในประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

 

5 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565โดยมี ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ มอบใบสำเร็จการศึกษา, ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา ,อาจารย์บวรวิช รอดรังษี รองอธิการบดีฯ ,อาจารย์สุรวุฒิ สุดหา ,อาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

23 มีนาคม 2566 นายคมเพชร ทากุดเรือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ซึ่งมีตัวแทนจากโรงพยาบาลในโควตาร่วมในการสอบสัมภาษณ์ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลท่าลี่ โรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย และโควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ