10 พฤษภาคม 2565   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมวันสำคัญทา Read more

7-9 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการ Covid – 19 situation leadership : Nursing challenge ภาวะผู้นำในสถานการณ์โควิด-19 :ความท้าทายสำหรับพยาบาล

การประชุมวิชาการCovid – 19 situation leadership : Nurs Read more

3-4   กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ ( Outcome-Based Education) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์จัดการเ Read more

2 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการเพื Read more