ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2564 ( รอบ2 )