เชิญอบรมโครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก (Clinical Transformative) 2565

ลงทะเบียน รายละเอียดโครงการ กำหนดการ รายชื่อผู้ลงทะเบียน