อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์อมรรัตน์ ผาละศรี

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุุภดี สงวนพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เมวดี ศรีมงคล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัทรา แสนเหลา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร