อาจารย์อมรรัตน์ ผาละศรี

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัทรา แสนเหลา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เมวดี  ศรีมงคล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ยุภดี  สงวนพงษ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร