Skip to content

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์อมรรัตน์ ผาละศรี

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุุภดี สงวนพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เมวดี ศรีมงคล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัทรา แสนเหลา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content