Skip to content

คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย

นาวาอากาศเอกกหญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

รศ.ดร.ภก. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

นางจิรัตติ ศรีสวรรค์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 536/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

2.ประวัติและผลงาน คณะกรรมการการประจำคณะ 

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content