คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย

นาวาอากาศเอกกหญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

รศ.ดร.ภก. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

นางจิรัตติ ศรีสวรรค์