รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย

นาวาอากาศเอกหญิง
ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ

 คุณล้าน เถื่อนนาดี

รศ.ดร.ภก. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

นางจิรัตติ ศรีสวรรค์