กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ยุภดี  สงวนพงษ์ ( หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น )

yuphadi.sa@cpru.ac.th

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้น 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

อาจารย์สุภาภัค  สิงห์เสนา

supapuk.si@cpru.ac.th

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอนามัยชุมชน ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

อาจารย์ ดร.กุสุมาลี โพธิปัสสา

kusumalp@cpru.ac.th

  • Doctor of Philosophy in Nursing (Nursing) University of Illinois at Chicago 
  • Master of Nursing Science (Family Nursing) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
  • การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์ลนาไพร  ขวาไทย

lanaprai.kw@cpru.ac.th

  • Bachelor Of Nursing Science (B.N.S.) ( Nursing) faculty of nursing mahidol university 
  • Master of Science (M.Sc.) (Anatomy) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University