• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้น 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

อาจารย์สุภาภัค  สิงห์เสนา

supapuk.si@cpru.ac.th

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอนามัยชุมชน ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

อาจารย์ลนาไพร  ขวาไทย

LANAPRAI.KW@CPRU.AC.TH

  • Bachelor Of Nursing Science (B.N.S.) ( Nursing) faculty of nursing mahidol university 
  • Master of Science (M.Sc.) (Anatomy) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
  •  

อาจารย์สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล

-

อาจารย์อนุชา พรมกันยา

-

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น