มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้เริ่มการก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 และได้รับจัดตั้งขึ้นตามคติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้สำรวจความต้องการทางการศึกษาของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปฏิบัติงานในชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านสุขภาพและพึ่งตนเองได้ รวมทั้งนโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เน้นความครอบคุลมทางด้านการให้บริการ โดยมีนโยบายให้มีพยาบาลวิชาชีพทุกสถานีอนามัย ซึ่งพบว่าในชนบทยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมาก จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนวิชาชีพหนึ่ง ไม่สามารถเข้า่โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้ นอกจากภาวะเจ็บป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ๆ จึงจะอนุญาตให้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงได้กำหนดนโยบายก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 910/2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2549 และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และสภาการพยาบาล ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้การรับรองสถาบัน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551

และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีฐานะเทียบเป็นคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยฯและได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” คณะพยาบาลศาสตร์ “ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554