รับสมัครเข้าอบรม กิจกรรมพัฒนาครู พี่เลี้ยง Preceptor Skills in the 21st Century: Outcomes-Base Teaching and Learning (OBTL) CNEU 18 หน่วย

กิจกรรมพัฒนาครูพี่เลี้ยง 
Preceptor Skills in the 21st Century: Outcomes-Base Teaching and Learning (OBTL)

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566  
CNEU 18 หน่วยคะแนน เลขหลักสูตร
E004-M-66-C3-0001-1

ผ่านโปรแกรมZoom Online

ผู้ประสานงานโครงการ
อาจารย์สมฤทัย ผดุงพล 085-5242615 

อาจารย์จิรภา วิลาวรรณ 081-5476880

ผู้ประสานงานด้าน IT
นายเมธี  ทะนสุข 088-5841983

เข้ากลุ่มไลน์ประสานงาน  
แบบลิงค์ 
https://line.me/ti/g/wJhvaPPwuA
QR Code

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้อาจารย์ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ประธานกรรมการระดับหลักสูตรและคณะ
อาจารย์พวงแก้ว สาระโภค กรรมการระดับหลักสูตรและคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ กรรมการระดับคณะ
อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค กรรมการระดับหลักสูตร
โดยมีอาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถาม
พร้อมทั้งอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมตรวจรับการประเมิน
ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

13 กรกฏาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบมอบแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี  แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบมอบแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี  แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีอาจารย์เมวดี ศรีมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานและอาจารย์พยาบาล ร่วมประดับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี
ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ