ตารางสรุปงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ปีการศึกษา 2564

 

ที่

ชื่อผลงาน

 

ประเด็นที่นำไปใช้ / สถานที่

ผลการสะท้อน

จากแหล่งการใช้ประโยชน์

1

ผลของโปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดต่ออัตราการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด       ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่           หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลชัยภูมิ

–       กิจกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

–   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

– นำกิจกรรมไปปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมถึงเพิ่มตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2         จะทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

– พัฒนารูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ป่วย รวมถึงผู้ดูแล

2

การพัฒนาโปรแกรมป้องกันโรคซึมเศร้าผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

–   นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม     การป้องกันภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านนาฝาย”

–   โดยประธาน อสม.นาฝาย และคณะกรรมการหมู่บ้านนาฝาย เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันภาวะซึมเศร้าที่สอดคล้องกับความต้องการผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ

–  ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อยอดให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

–  พัฒนาสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

3.

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่รับบริการที่โรงพยาบาลชัยภูมิ

–  การนำผลการวิจัยที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

–    โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และต่อยอดสู่การกำหนดกิจกรรมการด้านส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

–  การศึกษาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีประสิทธิภาพ

–  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตามความคาดหวังและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

4

ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง จังหวัดชัยภูมิ

–  การจัดนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการออกแบบกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ คือ กิจกรรมการบริหารสมอง การออกกำลังกายแบบพื้นเมืองประยุกต์และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุรายอื่น อย่างต่อเนื่อง

–  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ        ได้นำรูปแบบกิจกรรมที่เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการให้ คำนะนำผู้สูงอายุในพื้นที่ความรับผิดชอบ

–    ข้อมูลการวิจัยนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุได้

–  การพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

5

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน โรคธาลัสซีเมีย จังหวัดชัยภูมิ

–  การออกแบบกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย รวมถึงผู้ปกครองและคุณครู ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการดูแลป่วยเด็กเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคธาลัสซีเมียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

–    โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้นำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อการดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

–  โดยหน่วยงานได้สะท้อนผลการนำไปใช้ประโยชน์ว่าข้อมูลการวิจัยนี้ทำให้คุณครูผู้ดูแลได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคธาลัสซีเมีย ให้สามารถดูแลเด็กและให้คำแนะนำผู้ปกครองได้อย่างถูกต้อง

6

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชัยภูมิ

–    การจัดกิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

–    โดยฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้รูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดกับแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

–    ข้อมูลการวิจัยนี้ สามารถเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด แต่หากมีการดำเนินการร่วมกันกับคณะพยาบาลศาสตร์ จะทำให้เกิดรูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

7

นวัตกรรม ยางเหนียวเกี้ยวชีวิต

–  การส่งเสริมการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ   ในชุมชน

–  โดยประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหลุบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีความชื่นชอบนวัตกรรมว่านำไปใช้ประโยชน์   ในการออกกำลังกายได้จริง สามารถหาวัสดุ อุปกรณ์ได้ง่าย ประหยัดและหากออกกำลังร่วมกันยิ่งจะทำให้เพิ่มความสุขมากขึ้น

–  ควรพัฒนานวัตกรรมให้มีห่วงในการสอดนิ้ว เพื่อความสะดวกเวลาการออกกำลังกาย ไม่ดีดและ          ไม่หลุดง่าย

8

สนับเข่าบรรเทาทุกข์

–  การออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านอาการปวดข้อเข่าหรือเคลื่อนไหวร่างกายลำบากเพื่อให้สามารถประยุกต์การออกกำลังกาย โดยใช้อุปกรณ์ที่ผลิตได้เอง วัสดุหา   ได้ง่ายและราคาไม่แพง

–    กลุ่มผู้นำไปใช้ประโยชน์ คือ ประธานชมรมผู้สูงอายุและ อสม. บ้านหนองหลุบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

–  พัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมจากผู้ใช้ประโยชน์ คือ การปรับนวัตกรรมให้สามารถหมุนเปลี่ยนขนาดได้ตามเข่าของผู้สูงอายุจะทำให้สามารถออกกำลังกายได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น