ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2564 ( รอบ2 )

29 กรกฎาคม 2564 นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นางสาวกฤติยา เลางาม และ นางสาวอารียา ได้งาน นักศึกษาพยาบาลชั Read more

21 ตุลาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาล เข้ารับรางวัล ในงานประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพญาแล 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาล เข้ารับรางวัล ในงานประชุมวิช Read more