Skip to content

2 พ.ย. 2566 นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการ HACC forum นครชัยบุรินทร์ ครัง้ที่ 16 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราาชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ HACC forum นครชัยบุรินทร์ ครัง้ที่ 16 “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราาชสีมา

ทั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ประเภท Poster Presentation โดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1) นวัตกรรม “รู้ทัน รู้ไว ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม” 

1. นางสาวอนุชชิรา บุญนาน   ชั้นปีที่ 4

2. นางสาวจิณห์นิภา เสียงเล็ก  ชั้นปีที่ 4

หมายเหตุ อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรภัทรา แสนเหลา

 

2) งานวิจัย “ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการปฏิบัติตาม หลัก 3อ. 2ส. ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”

1. นางสาวณัฐกฤตา ลีเบาะ  ชั้นปีที่ 3

2. นางสาวญานิกา นวลมณี  ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ  อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรภัทรา แสนเหลา

 

3) นวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “ไม้เท้าช่วยพยุงประกอบเพลงพื้นบ้าน” หมู่บ้านโนนคูณ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1. นางสาวณิชาภัทร ทิพเจริญ ชั้นปีที่ 3 

2. นายกิตติศักดิ์ เอื้อปกรณ์ ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ  อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุภดี สงวนพงษ์

 

4) งานวิจัย “ความรู้ เจคติและพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ขิงนักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ”

1. นายยุทธกร ทิพชาติ ชั้นปีที่ 3

2. นางสาวกุลวดี ศรีเมือง ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ  อาจารย์ผู้ดูแลอ.ดร.จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์

 

5) นวัตกรรม “พิชิตยาใกล้ตัว ด้วย AR”

1. นางสาวจิรารัตน์ พางาม ชั้นปีที่ 4

2. นางสาวภัทรดา ประทุมทอง ชั้นปีที่ 4

หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธรณินทร์ คุณแขวน

 

6) งานวิจัย “ผลโปรแกรมกิจกรรมการเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กแห่งหนึ่งอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”

1.นางสาวอัยรารัตน์ โกศล ชั้นปีที่ 3

2.นายอัศวเทพ เชียงชุม  ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ อ.ลนาไพร ขวาไทย

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content