Skip to content

 การอบรม เรื่อง พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และศักยภาพนักวิจัย พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำราและหนังสือ

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบZOOM

 

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content