26-27 กรกฎาคม 2565 โครงการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ณ ห้องพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 โครงการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรผู้ Read more

30 มิถุนายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) กับการพัฒนาหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outc Read more

22-24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง: การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก (Clinical Transformation)

กิจกรรมพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง: การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี Read more

14-16 มิถุนายน 2565 การอบรม เรื่อง พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และศักยภาพนักวิจัย พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำราและหนังสือ

 การอบรม เรื่อง พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และศักยภาพนักวิจัย พัฒนาส Read more

13 มิถุนายน 2565 การอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางการพยาบาล และคลังข้อสอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางการพยาบาล และคลังข้อส Read more