22-24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง: การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก (Clinical Transformation)

กิจกรรมพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง: การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี Read more

14-16 มิถุนายน 2565 การอบรม เรื่อง พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และศักยภาพนักวิจัย พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำราและหนังสือ

 การอบรม เรื่อง พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และศักยภาพนักวิจัย พัฒนาส Read more

13 มิถุนายน 2565 การอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางการพยาบาล และคลังข้อสอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางการพยาบาล และคลังข้อส Read more

3-4   กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ ( Outcome-Based Education) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์จัดการเ Read more