30 กันยายน 2566 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฯ 420 ชม. และหลักสูตร 70 ชม.