7 – 8 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ในการสร้างเสริมสุขภาพ คือ “ลูกประคบสมุนไพร ห่วงใย Mommy” และ “ไม้นวดสมุนไพร ใส่ใจมารดาหลังคลอด” ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง “วิจัยสร้าง Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” และการประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์ บนแอปพลิเคชัน Zoom Meeting และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์และเฟสบุ๊ค