Skip to content

-งานทะเบียนและประมวลผล ติดต่อได้ที่ห้องงานทะเบียนอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 1 โทร 044-815120

-งานวินัยและหอพักนักศึกษา ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โทร 044815114 ต่อ 5102

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โทร 044815114 ต่อ 5102

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content