คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. ให้การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในสภาวะปกติและภาวะที่มีปัญหาสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
3. พัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้
4. ติดต่อ สื่อสาร ให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางสุขภาพได้
5. ร่วมวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลทั้งในคลินิกและชุมชนได้
6. เลือกใช้ทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
7. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
7.1 เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น
7.2 มีจิตสำนึกในการให้บริการและจิตสาธารณะ
7.3 มีสุขภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
7.4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.5 คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
7.6 มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
7.7 ทำงานได้โดยอิสระและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7.8 แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.9 เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : PPNC 
P = Public mind and service mind : มีจิตสำนึกสาธารณะและจิตสำนึกการให้บริการ
P = Public relationship and communication skill : มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
N = Nursing competence and nobility : มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและมีความสง่างามในตนเอง
C = Critical thinking and Ethics, Moral and Emotional Quoteint : คิดอย่างมีวิจารณญาณ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความฉลาดทางอารมณ์

44 Replies to “คุณลักษณะที่พึงประสงค์”

 1. Pingback: JXNhGmmt
 2. Pingback: Psikholog
 3. Pingback: Link
 4. Pingback: bucha killings
 5. Pingback: stats
 6. Pingback: Ukraine-war
 7. Pingback: movies
 8. Pingback: gidonline
 9. Pingback: web
 10. Pingback: film.8filmov.ru
 11. Pingback: video
 12. Pingback: film
 13. Pingback: filmgoda.ru
 14. Pingback: rodnoe-kino-ru
 15. Pingback: stat.netstate.ru
 16. Pingback: sY5am
 17. Pingback: Dom drakona
 18. Pingback: JGXldbkj
 19. Pingback: aOuSjapt
 20. Pingback: TwnE4zl6
 21. Pingback: psy 3CtwvjS
 22. Pingback: lalochesia
 23. Pingback: 3qAIwwN
 24. Pingback: video-2
 25. Pingback: sezons.store
 26. Pingback: psy-news.ru
 27. Pingback: 000-1
 28. Pingback: 3SoTS32
 29. Pingback: 3DGofO7

Comments are closed.