ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. ให้การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในสภาวะปกติและภาวะที่มีปัญหาสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
3. พัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้
4. ติดต่อ สื่อสาร ให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางสุขภาพได้
5. ร่วมวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลทั้งในคลินิกและชุมชนได้
6. เลือกใช้ทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
7. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
7.1 เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น
7.2 มีจิตสำนึกในการให้บริการและจิตสาธารณะ
7.3 มีสุขภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
7.4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.5 คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
7.6 มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
7.7 ทำงานได้โดยอิสระและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7.8 แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.9 เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : PPNC 
P = Public mind and service mind : มีจิตสำนึกสาธารณะและจิตสำนึกการให้บริการ
P = Public relationship and communication skill : มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
N = Nursing competence and nobility : มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและมีความสง่างามในตนเอง
C = Critical thinking and Ethics, Moral and Emotional Quoteint : คิดอย่างมีวิจารณญาณ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความฉลาดทางอารมณ์