Skip to content
EPlogo Search CINAHL at CPRU : Keyword Title Author

 


ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งอยู่ชั้น 2

🕖เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30 – 19.30 น.
วันเสาร์ เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น.


📥การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
ให้นักศึกษานำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมชำระเงินค่าทำบัตร 50 บาท
**ใช้บัตรห้องสมุดในการยืม-คืน เท่านั้นถ้าใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ปรับ 5 บาทต่อครั้ง**งานบริการห้องสมุด
1. บริการยืม – คืนหนังสือ
2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
4. บริการจองหนังสือ
5. บริการโสตทัศนวัสดุ
6. บริการอินเทอร์เน็ต
7. บริการปริ้นท์เอกสาร

ห้องสมุดให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ดังนี้
•วารสารหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน จัดบริการไว้ที่ชั้นวาง โดยเรียงลาดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง
• วารสารหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง จัดบริการไว้ ที่ชั้นวาง โดยเรียงลาดับตัวอักษรของชื่อเรื่องเมื่อหนังสือที่ต้องการมีผู้ใช้อื่นยืม สามารถขอจองหนังสือได้ ดังนี้
• ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน

📔บริการหนังสือสำรองและบริการอื่น
  • ห้องสมุดให้บริการหนังสือสำรอง เป็นการให้บริการหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความจำนงขอให้ทางห้องสมุดนำมาจัดแยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไปเป็นหนังสือตำราหลัก เพื่อให้นิสิตที่เรียนในรายวิชานั้นๆ ได้ใช้หนังสือ ** ให้ยืมเพื่อถ่ายเอกสารเท่านั้น **
  • ห้องสมุดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้ได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย จากบริการต่าง ๆ เช่น e-mail, World-Wide Web จำนวน 5 เครื่อง
  • ห้องสมุดให้บริการรับปริ้นท์เอกสารต่างๆโดยมีอัตราค่าปริ้นท์ขาวดำ (รวมกระดาษ) ขนาด A4 1 บาท / แผ่นนายทนงศักดิ์  มโนธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content