ห้องเรียนต้นแบบเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก      fl.3   zone  W