การเปิดเผยผลการดำเนินงาน

ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบ
Link url
ข้อมูลพื้นฐาน
1
มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
2
(1) โครงสร้าง
แสดงแผนผังของโครงสร้างหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดของหน่วยงานภายใน
คลิกที่นี่
3
(2) ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องเป็นข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการประจำหน่วยงาน คณะผู้บริหารของหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหารของหน่วยงาน
คลิกที่นี่
4
(3) อำนาจหน้าที่
จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
คลิกที่นี่
5
(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธ์กิจของหน่วยงาน
คลิกที่นี่
6
(5) ข้อมูลการติดต่อ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน
คลิกที่นี่
การบริหารงาน
7
แผนการดำเนินงานประจำปี
จะต้องมีรายละเอียดแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
คลิกที่นี่
8
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย
คลิกที่นี่
9
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คลิกที่นี่
10
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
คลิกที่นี่
การบริหารงบประมาณ
11
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีเนื้อหาของการใช้จ่ายงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย เป็นต้น
คลิกที่นี่
12
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประจำปีมีรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
คลิกที่นี่
การบริหารงานบุคคล
13
นโยบายการบริหารงานบุคคล
แสดงนโยบายการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ยังมีผลบังคับใช้ในปีที่ประเมิน
คลิกที่นี่
14
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดรับกับนโยบายบริหารงานบุคคล
คลิกที่นี่
15
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
จะต้องแสดงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นประกอบด้วย เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ
คลิกที่นี่
16
รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลประจำปี
แสดงผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลที่มีรายละเอียดในการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
คลิกที่นี่
การจัดการศึกษา
17
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา/การฝึกอบรม
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานรวมทั้งอธิบายพอสังเขป
คลิกที่นี่
18
ข้อมูลหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
จะต้องมีข้อมูลหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
คลิกที่นี่
19
ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการ
ระบุข้อมูลให้บริการทางวิชาการ ภาพถ่าย (ถ้ามี)
คลิกที่นี่
20
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา/การฝึกอบรม
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษา
คลิกที่นี่
21
ข้อมูลผลงานวิชาการ
แสดงข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์หรือบุคลากรของหน่วยงาน
คลิกที่นี่
22
ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
แสดงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของหน่วยงาน
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบ
Link url
1
ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นข้อมูลในปีที่ประเมิน
https://nu.cpru.ac.th
2
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน อาทิ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
คลิกที่นี่
3
รายงานประจำปี
(1) จัดทำรายงานประจำปีซึ่งประกอบ ด้วยข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานทางการเงิน
(2) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่
4
รายงานทางการเงิน
(1) มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้เงินทุนและทรัพยากรของหน่วยงาน
(2) รายงานทางการเงินที่จัดทำ
มีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอกตามมาตรฐานการตรวจสอบ 
(3) มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณะในรายงานประจำปี
คลิกที่นี่
5
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ วาระการดำรงตำแหน่ง
คลิกที่นี่
การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจำปี
6
(1) นโยบายด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
แสดงหลักฐานการมีนโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
คลิกที่นี่
7
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล
คลิกที่นี่
8
(3) โครงการ/กิจกรรม
ด้านธรรมาภิบาล
แสดงการรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย (ถ้ามี)
คลิกที่นี่
9
(4) ผลการดำเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาล
สรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน

ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบ
Link url
1
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อสาธารณะ
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อสาธารณะ โดยระบุรายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานและข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน
https://www.cpru.ac.th
2
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้น
คลิกที่นี่
3
การเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
มีการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คลิกที่นี่
4
ช่องทางการเปิดเผยผล
การดำเนินงาน
มีช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินการของหน่วยงานที่หลากหลายมากกว่า 1 ช่องทาง
คลิกที่นี่
5
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน
เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ผู้ที่มารับบริการ ผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Web Board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ
คลิกที่นี่
6
Social Network ของหน่วยงาน
เป็นช่องทางเครือข่ายสังคมของหน่วยงานที่เสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เช่น Facebook twitter Line
คลิกที่นี่