ตารางสรุปงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการ ดังนี้

ที่

ชื่อผลงาน

ประเด็นที่นำไปใช้ / สถานที่

1

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในโรคความดันโลหิตสูง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

–   นำโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ไปใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดย ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 9

–   การนำโปรแกรมฯ ไปใช้ต่อยอดด้านการทำการวิจัย      ของคณะพยาบาลฯ มรท.ธัญบุรี

2

ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันปัญหาสารเสพติดร่วมกับกระบวนการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชัยภูมิ

–    นำโปรแกรมการป้องกันปัญหาสารเสพติดฯ ในกลุ่มเยาวชน ไปใช้ประโยชน์ด้านพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดย อบต.นาฝาย

–    การนำโปรแกรมฯ ไปใช้ต่อยอดด้านการทำการวิจัย     ของคณะพยาบาลฯ มรท.ธัญบุรี

3.

คุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยอายุ      2-4 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.

–    ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

4

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

–    นำโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ไปใช้ประโยชน์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดย อสม.ชุมชนนาฝาย หมู่ 1

5

การส่งเสริมโภชนาการของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

–    นำผลการวิจัยด้านการส่งเสริมโภชนาการของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ไปใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมโภชนาการ โดยคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.นาฝาย อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ

6

พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ

–    นำผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการต่อยอดสู่การวิจัย ของคณะพยาบาลฯ มรท.ธัญบุรี   

7

ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุข

–    นำผลการวิจัยเกี่ยวกับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียด นำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาและต่อยอดสู่การวิจัย ของคณะพยาบาลฯ มรท.ธัญบุรี