3-4   กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ ( Outcome-Based Education) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์

( Outcome-Based Education)   วันที่ 3-4   กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิทยากร โดย ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย