2 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
โดยบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การเรียนการสอนและการวิจัย
ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565
ณ ชุมชนตำบลนาฝาย และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
และกิจกรรม Show and Share : Nursing Innovation Exhibition 2022
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ