17 มกราคม 2566 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานเจ้าพ่อพญาแล)

กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานศิลปะวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ภายในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล
ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมชมกิจกรรม
โดยมีการแสดงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การร้องเพลง มาร์ชพยาบาล / ผู้หญิงสีขาว
ชุดที่ 2 รำสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 3 เดินแบบแฟชั่นโชว์ ชัยภูมิผ้าพลิ้วแพรพรรณ สร้างสรรค์ผ้าไทยสู่สากล
ชุดที่ 4 ลำแพนตุ้มโฮมศรัทธาสมมาเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 5 รำนางปุณณทาสีถวายบุญข้าวจี่

กำหนดการพิธีรับหมวก แถบหมวก  เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการพิธีรับหมวก แถบหมวก  เข็มเลื่อนชั้นปี

และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. คัดกรองโควิด-๑๙  และ ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด โดย ท่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตร แด่นักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาดีเด่น พร้อมให้โอวาท

๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมวก แถบหมวก และเข็มเลื่อนชั้นปี

๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐น.   พิธีตะเกียงและมอบดวงประทีปนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ

๑๒.๐๐ น.- ๑๒.๓๐น.    พิธีปิด

หมายเหตุ:    -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-วันเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิด-๑๙

-ผู้เข้าร่วมพิธี ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ก่อนเข้าร่วมพิธี

-ผู้เข้าร่วมพิธี สวมหน้ากากหรือ face shield

-คณาจารย์แต่งกายดว้ยชุดพยาบาลพิธีการ

– นกัศึกษาช้นั ปีที่ ๑, ๓ และ ๔  แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาพิธีการ

– นักศึกษาช้นั ปีที่๒ แต่งกายด้วยชุดฟ้า-ขาว พิธีการ