10 พฤษภาคม 2565   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ณ ห้องพระยาภักดีชุมภักดีชุมพล 1 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom