7-9 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการ Covid – 19 situation leadership : Nursing challenge ภาวะผู้นำในสถานการณ์โควิด-19 :ความท้าทายสำหรับพยาบาล

การประชุมวิชาการCovid – 19 situation leadership : Nursing challengeภาวะผู้นำในสถานการณ์โควิด-19 :ความท้าทายสำหรับพยาบาล ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565 CNEU  18 หน่วยคะแนน