5 มกราคม 2565 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนานักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนานักศึกษา  วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
โดยมีอาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมี ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และอาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์