16-17 ธันวาคม 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ดร.​ นฤมล​ เอนกวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย

16-17 ธันวาคม 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ดร.​ นฤมล​ เอนกวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย