6 มกราคม 2565  กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565  กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ
เพื่อพิจารณาในการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โดยมี อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะฯ ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา
ทั้งนี้กสศ. มีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
เพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ ซึ่งหากแก้ไม่ได้ ปัญหานี้จะส่งทอดวนเวียนไปข้ามชั่วคน จากพ่อแม่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้
เพราะมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่างกัน