16-17 พฤศจิกายน 2564 โครงการการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

 โครงการการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์  , ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเท็งไธสง และ อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ พร้อมคณะ เป็นวิทยากร