18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง onsite และonline ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง onsite และ online ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดยมี ดร.​ นฤมล​ เอนกวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย